Skip To Main Content

Student Services

Welcome to the Student Services Department for the School District of Onalaska.  We are located in our District Office at 237 2nd Ave S in Onalaska, WI.  The Student Services Department provides a number of different supports to students and families in the school district.  

Office Hours                 
Monday-Friday: School days: 7:00 am-4:00 pm, Non-school days: 7:00 am-3:30 pm

Assistance in Hmong:
Yog koj xav tau kev pab ntawm cov ntaub ntawv cuv npe kawm ntawv losis muaj lus dab tsis noog, thov hus rau ob tug Txhais Lus Hmoob, Nis Nis Xyooj losis Kab Yeej Lis ntawm tus xov tooj 608.783.4542 ces hais kom xa mus rau 1009, peb mam teem sij hawm rau koj ntsib nrog nkawv ib tug. Uas Tsaug ntau.

Assistance in Spanish:
Si usted necesita ayuda con los formularios de inscripción  o tiene preguntas, por favor ponerse en contacto con nuestro intérprete de Español Karina Gerlach al 608.616.4400 para programar una cita con ella.

Contact Us

237 2nd Ave S
Onalaska, WI 54650
Ph: 608.783.4610
Fax: 608.783.4929
email

Laurie Enos 
Director of Student Services

Teresa Anderson 
Special Ed Administrative Assistant 

Becca Rude
Student Services Administrative Assistant